FITNESS24SEVEN OY:N JÄSENEHDOT

Voimassa 30. toukokuuta 2022 lähtien

English Version

Seuraavia jäsenyysehtoja sovelletaan Fitness24Seven Oy:n, y-tunnus 2402161-5 ("F24S" ja ”Me”) ja nimetyn henkilön ("Jäsen") välillä F24S:n jäsenilleen tarjoamista palveluista tehdyssä sopimuksessa ("Sopimus"). Näiden jäsenyysehtojen lisäksi F24S soveltaa kulloinkin voimassa olevia Erityisehtoja, viihtyvyyssääntöjä sekä muiden palveluiden ja tarjousten ehtoja, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme (https://fi.fitness24seven.com/).

1 Jäsenyys

F24S:n jäsenyys on henkilökohtainen, ja sopimuksen tekemisen alaikäraja on 18 vuotta.

Jäsenyys antaa oikeuden käyttää F24S:n tiloja Suomessa sekä Fitness24Seven:in tiloja muissa maissa, joissa F24S:llä on kuntosaleja suoraan tai konserniyhtiöiden kautta - tällä hetkellä Ruotsissa, Norjassa, Thaimaassa ja Kolumbiassa. Huomaathan, että eri maissa saattaa olla paikallisia poikkeamia viihtyvyyssäännöistä sekä asiakaspalvelun aukioloajoista. 

F24S on velvollinen parhaansa mukaan järjestämään sovitut palvelut (sisältäen, muttei rajoittuen kuntosalille pääsyyn) Jäsenelle sovittuna päivänä ja aikana.

F24S pidättää oikeuden kieltäytyä jäsenyyden myöntämisestä henkilöiltä, jotka

 1. ovat velkaa F24S:lle tai jollekin sen konserniyritykselle,
 2. ovat toimineet F24S:n jäsenehtojen, Erityisehtojen (kohta 17) tai viihtyvyyssääntöjen (kohta 7) vastaisesti ollessaan aikaisemmin F24S:n Jäseniä; tai
 3. joita on pysyvästi estetty pääsemästä F24S:n tiloihin (porttikielto).

Kun jäsenyys myönnetään, Jäsenelle annetaan F24S-jäsenkortti. Kortti on jäsenen henkilökohtaista omaisuutta. Korttia saa käyttää vain Jäsen, eikä sitä voi luovuttaa tai lainata toiselle. Kun jäsenyys päättyy, Jäsenen tulee hävittää jäsenkortti viipymättä.

1.1 Jäsenyystyypit

F24S tarjoaa kahta (2) erilaista jäsenyysvaihtoehtoa

- Perusjäsenyys - pääsy kaikkiin kuntokeskuksiin vuorokauden ympäri.

- Eläkeläinen - eläkkeelle jäänyt (katso kohta 3.7), jolla on sama pääsy kuntokeskuksiin kuin perusjäsenyydellä.

Mikäli sopimuksessa sovitaan liikuntarajoitteisten sisäänkäynnin käytöstä, koskee sopimus ainoastaan toimipisteitä, joissa on merkitty liikuntarajoitteisten sisäänkäynti. Sisäänpääsy näihin toimipisteisiin on ympärivuorokautinen.

2 Jäsenkortti ja yhteystiedot

Käydessään F24S:n tiloissa jäsenten on rekisteröitävä jokainen käyntinsä vetämällä jäsenkorttinsa vastaanoton kortinlukijan läpi. Jäsen on velvollinen pitämään jäsenkorttiaan mukanaan koko oleskelunsa ajan, myös harjoittelun aikana, jotta se voidaan esittää säännöllisesti suoritettavien tarkastusten yhteydessä. Jos jäsenkortti katoaa tai jos se vahingoittuu käyttökelvottomaksi, siitä on ilmoitettava välittömästi vastaanottoon tai F24S:n asiakaspalveluun, joka myöntää uuden jäsenkortin kulloinkin voimassa olevan F24S:n hinnaston mukaista maksua vastaan (tällä hetkellä 9,90 €).

Lisäksi Jäsenen tulee ilmoittaa F24S:lle kaikista yhteys- ja maksutietojen muutoksista (mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut annetut tiedot). Kaikki kirjeenvaihto lähetetään Jäsenen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

3 Maksaminen

Sopimuksen voimassaolo edellyttää jäsenmaksun ja vakuutusmaksun, mikäli siitä on sovittu, maksamista sopimuksen mukaisesti. Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa maksuistaan F24S:lle. Tämä soveltuu myös, vaikka sopimukseen olisi merkitty maksajaksi toinen henkilö.

3.1 Määräaikaisjäsenyys

Mikäli Sopimus tehdään määräaikaisena, jäsenmaksu maksetaan etukäteen ja kokonaisuudessaan Sopimuksen allekirjoitushetkellä. Jos Jäsen ottaa tapaturmavakuutuksen, myös vakuutusmaksu on maksettava kokonaisuudessaan etukäteen Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

3.2 Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys e-laskulla

Mikäli jäsen on valinnut maksutavakseen e-laskun, Jäsenen tulee aktivoida e-laskutus omasa verkkopankissaan kolmen (3) päivän kuluessa jäsenyytensä rekisteröimisestä. E-lasku-luvan identifioimiseen tarvitaan suomalainen sosiaaliturvatunnus ja siksi tämä maksutapa vaatii, että Jäsen esittää sosiaaliturvatunnuksensa rekisteröityessään. Vain yksityishenkilöt voivat maksaa e-laskulla, yritystilejä ei hyväksytä. E-lasku lähetetään kuukausittain Jäsenen verkkopankkiin ja Jäsen vastaa sen vastaanottamisesta ja maksamisesta eräpäivään mennessä. E-laskun lähettäjä (F24S) tai pankki eivät vastaa laskun lähettämisestä missään toisessa muodossa. Jäsen vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat seuraavista syistä: laskua ei voida lähettää Jäsenen verkkopankkiin, koska Jäsen ei ole antanut e-laskutus-lupaa; laskun poistaminen verkkopankista Jäsenen toimesta tai laskun vahvistamatta jättämisestä. Tällaisia kustannuksia saattavat olla esimerkiksi palvelumaksut (kuten maksu uudesta jäsenkortista (kohta 2) sekä jäsenyyden siirtoon liittyvät maksut (kohta 5.2), muistutusmaksut ja perintämaksut. E-laskutuslupa on voimassa toistaiseksi. Jäsen ymmärtää, että jäsenyyssopimus ei pääty irtisanomalla e-laskutusluvan verkkopankissa. Jokainen Jäsen vastaa itsenäisesti oman pankkinsa e-lasku-luvan aktivoimiseen liittyvistä ohjeiden noudattamisesta, sisältäen niihin liittyvistä yleisistä ehdoista. Mikäli e-laskujen maksaja on toinen henkilö kuin Jäsen, molempien osapuolten tulee allekirjoittaa virallinen ”Eri Maksaja” -lomake kuntosalilla.

3.3 Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys korttimaksulla

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden, joka maksetaan toistuvasti maksukortilla (pankki- tai luotto), maksu suoritetaan e-laskun tapaan kuukausittain etukäteen sopimuksen tekopäivästä alkaen. Jäsenen vastuulla on, että maksukortti aktivoidaan toistuvia maksutapahtumia varten sekä sopimuksen tekohetkellä että sopimuksen voimassaoloaikana ja että maksukortilta voidaan veloittaa toistuvaa jäsenmaksua ja mahdollisesti sovittua tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksua vastaava summa.

3.4 Smartum

Sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen jäsenyyden voi maksaa kokonaisuudessaan etukäteen Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tai SmartumPay -sovelluksella. Maksettaessa toistaiseksi voimassa olevaa jäsenyyttä Smartum -maksuvälineillä, F24S veloittaa viiden euron (5 €) maksutapaa koskevan palvelumaksun. Vähimmäismäärä tällä maksutavalla maksettaessa on kaksi (2) kuukautta ja enintään 12 kuukautta kerralla. Maksu voidaan tehdä vain etukäteen, joka tarkoittaa, että jo luotuja tai lähetettyjä laskuja ei voi maksaa Smartum -maksuvälineillä. Smartum -maksuvälineellä maksettua laskua ei hyvitetä takaisin. Maksu tulee suorittaa kuntosalin vastaanotossa, F24S ei hyväksy etämaksuja.

3.5 Lahjakortti

Lahjakortin voi ostaa kuntosalien vastaanotoista vastaanottojen aukioloaikoina. Vähimmäissumma lahjakortille on 10 €. Lahjakorttia voi käyttää maksutapana kaikkiin F24S Suomen tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin. Lahjakortin arvoa ei voi muuttaa rahaksi. Lahjakortti on voimassa 12 kuukautta ostohetkestä.

3.6 Maksamattomat jäsenmaksut

Jos jäsenmaksua ei makseta riittämättömien varojen, maksamatta jätetyn e-laskun tai kortin valtuuttamattomuuden vuoksi tai muusta syystä, pidättää F24S oikeuden sulkea Jäseneltä pääsy F24S:n tiloihin ja muihin palveluihin ja siirtää velka perintäyhtiön perittäväksi. Jäsenen pääsy F24S:n tiloihin voidaan avata uudelleen, kun Jäsen on suorittanut täyden maksusuorituksen, sisältäen mahdollisen viivästyskoron sekä lainmukaiset muistutus- että perintäkustannukset. Pääsyn sulkeminen maksamattoman laskun vuoksi ei kuitenkaan poista Jäsenen maksuvelvollisuutta ajalta, jolloin hänen pääsynsä F24S tiloihin on ollut suljettu.

3.7 Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnan muutos

E-laskulla tai toistuvalla korttimaksulla maksetut kampanjasopimukset muutetaan automaattisesti kampanjajakson lopussa kulloinkin voimassa olevaan normaalihintaan. Jos kyseessä on eläkeläissopimus, jossa Jäsenellä on oikeus eläkeläishintaan määräaikaisella sairauspäivärahaan oikeuttavan KELA-todistuksen pohjalta, Jäsen saa eläkeläishinnan siihen saakka, kuin hänellä on oikeus sairauspäivärahaan. Voimassaolon päätyttyä hinta muuttuu normaalihinnaksi. Eläkeläishintaa voidaan kuitenkin jatkaa, mikäli Jäsen esittää uuden sairauspäivärahatodistuksen tai muun perusteen, kuten työeläke- tai kansaneläkekortin. Jos tosite esitetään sen jälkeen, kun eläkeläishinta on jo muuttunut normaalihinnaksi, hinta muutetaan takaisin eläkeläishinnaksi tositteen esittämistä seuraavan kuukauden alusta. Vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä saaville myönnetään pysyvä eläkeläishinta. Takautuvia hinnantarkistuksia ei tehdä.

4 Sopimuskausi

F24S:llä ei ole pakollista sitoutumisaikaa jatkuvasti voimassa olevien Sopimusten osalta, jotka maksetaan e-laskulla tai toistuvalla luottokorttimaksulla. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta siitä päivästä, jona F24S on vastaanottanut Jäsenen irtisanomisilmoituksen. Määräaikaisjäsenyydellä on kiinteä sopimuskausi, ja Sopimus päättyy automaattisesti tuon sopimuskauden lopussa.

5 Jäädyttäminen, siirto ja irtisanominen

5.1 Jäädyttäminen

Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista palvelumaksua vastaan tai maksutta, mikäli Jäsen esittää lääkärintodistuksen pitkäaikaisesta sairauslomasta, työttömyydestä, asevelvollisuudesta tai raskaudesta. Sopimus voidaan jäädyttää enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi kerrallaan. Jäädytysajan päätyttyä jäsenyys aktivoituu automaattisesti. Takautuva jäädyttäminen ei ole mahdollista. Jäsenen tulee säilyttää kuittaus jäädytyksestä huolellisesti ja tarvittaessa esittää se myöhemmin F24S:n pyynnöstä.

5.2 Siirto

Jäsenyys voidaan siirtää toiselle henkilölle vain yhden (1) kerran, eli siirronsaaja ei voi siirtää eteenpäin. Jäsenyyden siirron yhteydessä siirtävän jäsenen on maksettava F24S:lle voimassa olevan hinnaston mukainen siirtomaksu (tällä hetkellä 30 euroa). Siirtävän jäsenen on maksettava voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu (tällä hetkellä 15 euroa) ja hyväksyttävä nämä ehdot kirjallisesti ja F24S:n tulee hyväksyä henkilö Jäseneksi.Toistaiseksi voimassaolevat jäsenyydet, avajais- ja kampanjatarjoukset eivät ole siirrettävissä.  

5.3 Jäsenyyden irtisanominen Jäsenen toimesta

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi irtisanoa kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Jos toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys irtisanotaan, mahdollinen tapaturmavakuutus irtisanotaan samalla kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Jos jäsen haluaa irtisanoa pelkän tapaturmavakuutuksen, tämä on mainittava selvästi irtisanomisilmoituksessa.

Määräaikaisjäsenyys on voimassa sopimuskauden loppuun. Mikäli Jäsenen olosuhteet muuttuvat olennaisesti tavalla, jota hän ei ole voinut ennakoida, kuten muuton, raskauden, työttömyyden, asepalveluksen tai liikunnan estävän pitkäaikaissairauden johdosta, saa Jäsen irtisanoa määräaikaisen sopimuksen kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Jäsen vastaa siitä, että hän pystyy esittämään tarvittavat todisteet yllättävästä olosuhdemuutoksesta.

Jäsenyyden voi irtisanoa F24S:n verkkosivujen kautta. Vaihtoehtoisesti irtisanomisestaan voi ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@f24s.fi tai osoitteeseen: Asiakaspalvelu, Mäkelänkatu 87, 00610, Helsinki. Irtisanominen on sitova, eikä sitä voida peruuttaa.

5.4 Jäsenyyden irtisanominen sopimusrikkomuksen vuoksi F24S:n toimesta

F24S voi irtisanoa jäsenyyden, jos Jäsen rikkoo näitä jäsenyysehtoja tai niihin liittyviä viihtyvyyssääntöjä (kohta 7) ja muita määräyksiä.

Lisäksi F24S:llä on oikeus irtisanoa jäsenyys välittömästi, jos jäsen syyllistyy merkittävään sopimusrikkomukseen. Erityisehtojen (kohta 17) rikkominen on aina olennainen sopimusrikkomus.

Jos F24S irtisanoo jäsenyyden, jäsenen maksuvelvollisuus jatkuu sopimuksen jäljellä olevan voimassaoloajan. Jos jäsenyys irtisanotaan välittömästi, kaikki sopimuksen mukaiset maksamattomat maksut erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

Jos jäsenen sopimusrikkomuksesta aiheutuu vahinkoa F24S:lle, F24S:llä on oikeus vaatia jäseneltä F24S:lle aiheutunutta vahinkoa vastaavaa korvausta.

6 Terveydentila

Jäsen on vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi turvallisesti osallistua F24S:n toimintaan.

7 Viihtyvyyssäännöt ja treeniohjeet

F24S kannattaa kaikkien ihmisten tasa-arvoa. F24S edellyttää kaikkien Jäseniensä kohtelevan toisiaan ja F24S:n henkilökuntaa asiallisesti ja kunnioittavasti sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, vammaisuudesta, etnisestä alkuperästä, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. F24S:llä on nollatoleranssi sellaisten toimien suhteen, jotka jäsenet ja henkilökunta voivat kokea loukkaaviksi tai halventaviksi. Tähän kuuluvat sanat, kehonkieli, pukeutuminen ja muut ilmaisun muodot. Harjoittelu on sallittua vain puhtaissa harjoitusvaatteissa. Harjoittelu ei ole sallittua ylävartalo paljaana, paljain jaloin, farkuissa tai työvaatteissa. Tilat on tarkoitettu harjoitteluun liittyvää toimintaa varten, ja Jäsen voi käyttää niitä yksinomaan kyseiseen tarkoitukseen. Jäsenet eivät esimerkiksi saa nukkua tai muuten asiattomasti oleskella tiloissa. Jäsenen vastuulla on noudattaa voimassa olevia viihtyvyyssääntöjä sekä F24S:n henkilökunnan joko suullisesti tai kirjallisesti antamia ohjeita harjoitusmenetelmistä ja välineiden käytöstä. Jäsenen odotetaan käyttäytyvän aina siten, ettei se häiritse muita Jäseniä, F24S:n kanssa samassa kiinteistössä asuvia asukkaita eikä F24S:n henkilökuntaa ja tavarantoimittajia. Jos jäsen käyttäytyy häiritsevästi tai ei noudata viihtyvyyssääntöjä ja ohjeita, F24S:llä on oikeus rajoittaa Jäsenen oleskeluaikoja tiloissa tai Jäsenen tilojen käyttöä yleensä tai irtisanoa jäsenyys kokonaan kohdan 5 mukaisesti.

8 Vieras

Jäsen voi tuoda mukanaan enintään yhden (1) vieraan vuodessa ja vain sinä aikana, jolloin toimipaikan vastaanotto on avoinna.

9 Doping

F24S pidättää oikeuden puuttua kaikkeen laittomien aineiden käyttöön tiloissaan. Näissä tapauksissa F24S varaa oikeuden irtisanoa jäsensopimus ehtojen 5 ja 17 mukaisesti (Erityisehdot).

10 Onnettomuudet ja vastuunrajoitukset

10.1 Onnettomuudet

Jos Jäsen on päättänyt liittyä F24S:n ryhmätapaturmavakuutukseen, Jäsen on vakuutettu sinä aikana, kun hän harjoittelee F24S:n tiloissa Suomessa. Vakuutus on voimassa vakuutuksen viimeiseen voimassaolopäivään saakka. Tapaturmavakuutuksen vakuutuksenantaja on tällä hetkellä HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, y-tunnus 516402-6345, ja vakuutus on Svedea AB:n nimissä. Lisätietoa tapaturmavakuutuksesta löytyy F24S:n verkkosivuilta (https://fi.fitness24seven.com/jasenyys/tapaturmavakuutus/). F24S pidättää itsellään oikeuden vaihtaa vakuutusyhtiötä edellyttäen, että tämä voidaan tehdä ilman, että ehdot muuttuvat niin, että jäsenelle aiheutuu merkittävää haittaa. Kaikista muutoksista kommunikoidaan jäsenelle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

10.2 Vastuuvapauslauseke

F24S ei vastaa henkilövahingosta, omaisuusvahingosta tai jäsenen omaisuuden menetyksestä, paitsi mikäli sellainen vahinko tai menetys johtuu F24S:n törkeästä huolimattomuudesta.

F24S tekee ajoittain tilojen kunnostustöitä sekä korjauksia, huoltoa ja laitteiden vaihtoja, mikä voi johtaa tilapäisiin poikkeamiin aukioloajoissa. F24S:n on ilmoitettava Jäsenelle tiloissa olevilla ilmoituksilla tai sähköpostitse kohtuullisissa ajoin etukäteen, jos toimenpiteet saattavat aiheuttaa haittaa Jäsenelle.

F24S ei vastaa F24S:n Jäsenelle tarjoaman palvelun vähentymisestä tai rajoittumisesta, joka johtuu F24S:stä riippumattomasta tapahtumasta, jota F24S ei ole voinut kohtuudella estää tai ennakoida (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: pandemia, lakko, työtaistelu, tulipalo, tulva, mellakka, hallituksen määräys tai asetus tai terrorismi).

11 Muutokset jäsenehtoihin ja palvelutarjontaan

F24S:llä on oikeus tehdä muutoksia toistaiseksi voimassa olevien sopimusten jäsenmaksuihin, muihin maksuihin ja näihin ehtoihin.

Jos jäsenmaksuihin tai jäsenehtoihin tehdään jäsenelle haitallisia muutoksia, niistä ilmoitetaan jäsenelle sähköpostitse tai tekstiviestillä vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Koska jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden käyttää kaikkia F24S:n kuntosaleja, Jäsenellä ei ole oikeutta irtisanoa sopimustaan tai vaatia jäsenmaksun alentamista F24S:n tarjontaan tehtyjen muutosten vuoksi, paitsi jos muutokset aiheuttavat merkittävää haittaa Jäsenelle.

Jäsenet, jotka irtisanovat sopimuksensa tällaisen muutoksen vuoksi, ovat suojattuja mahdolliselta hinnanmuutokselta irtisanomisaikana. Jos jäsen irtisanoo sopimuksensa tämän kohdan perusteella, jäsenen on voitava osoittaa kirjallisesti, että irtisanominen on tapahtunut.

12 Henkilötiedot

F24S käsittelee jäsenen henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan F24S:n tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jäsenelle ilmoitetaan tällaisiin toimintatapoihin tehtävistä merkittävistä muutoksista. Jäsen vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan F24S:n tietosuojakäytännön, https://fi.fitness24seven.com/yksityisyyskaytanto/. Sisäänpääsy tiloihin, joissa ei ole vartijoita, tapahtuu sormenjälkitunnistuksella. Nämä tiedot tallennetaan ainoastaan kunkin jäsenen korttiin, ja näitä tietoja verrataan niihin tietoihin, jotka skannataan sisäänpääsyn yhteydessä. Jäsenelle on ilmoitettu, että sisäänkäyntiä ja tiloja valvotaan turvallisuussyistä kameravalvonnalla.

13 Tunnistautuminen

Sopimuksen solmiminen edellyttää voimassaolevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämistä. E-laskun kautta tapahtuvaa maksua varten tarvitaan lisäksi suomalainen henkilötunnus ja suomalainen pankkitili. Mahdollisessa alennetussa jäsenhinnassa edellytetään tarvittaessa suomalaisen oppilaitoksen antamaa todistusta opinnoista, suomalaista työlupaa, oleskelulupaa tai todistusta Suomen maahanmuuttovirastoon jätetystä turvapaikkahakemuksesta.

14 Peruuttamisoikeus

Jos Jäsen on tehnyt Sopimuksen etäsopimuksena, esimerkiksi F24S:n verkkosivujen kautta, Jäsenellä on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa ilmoittamalla siitä F24S:lle kirjallisesti osoitteeseen info@f24s.fi. Peruuttamisoikeuden käyttämiseen Jäsen voi myös käyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyvää Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 mukaista mallia. F24S vahvistaa ilmoituksen vastaanottamisen ja palauttaa maksetun summan viipymättä. Sopimuksen tekemällä Jäsen hyväksyy, että palvelun suorittaminen voidaan aloittaa peruuttamisaikana ja että peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos jäsenkortti on aktivoitu ja palvelu näin ollen suoritettu. Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona osto tehtiin.

LISÄEHDOT KOSKIEN VERKON KAUTTA TEHTYJÄ OSTOJA

 • Kohtia 15 ja 16 sovelletaan ainoastaan silloin, kun Jäsen allekirjoittaa sopimuksen F24S:n verkkosivuston kautta.
 • Verkon kautta tehdyt ostot ovat siten henkilökohtaisia, että vain Jäseneksi haluava henkilö itse voi allekirjoittaa Sopimuksen verkkosivuston kautta.
 • Jäsen on hyväksynyt verkkosivuston kautta, että tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan jäsenyyteen.

15 Maksaminen

Jäsenen on maksettava sovitut maksut F24S:n verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Sitoutuessaan toistaiseksi voimassa olevaan jäsenyyteen, jonka kuukausimaksu suoritetaan toistuvalla korttimaksulla, jäsen sitoutuu asettamaan maksukortin tiedot palveluntarjoajan (Nets) portaalin kautta. Portaaliin pääsee sähköpostiin lähetetyn likin tai F24S:n jäsensivujen kautta.

16 Toimitusehdot

Sopimuksen voimaantulopäivä on se päivä, jona ostos rekisteröidään verkkosivustolla, eikä se päivä, jona jäsenkortti noudetaan F24S:ltä. Jäsen voi noutaa jäsenkortin sähköpostitse toimitettavan tilausvahvistuksen mukaisesta toimipisteestä vastaanoto aukioloaikoina. Tilausvahvistus läheteään ostohetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseenF24S:n aukioloajat ilmoitetaan F24S:n verkkosivuilla (https://fi.fitness24seven.com/kuntokeskuksemme/etsi-salisi/)

17 ERITYISEHDOT

Liittymällä F24S:n jäseneksi vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt näiden Erityisehtojen merkityksen, ja olen täysin tietoinen siitä, että F24S:llä on oikeus lopettaa jäsenyyteni ja langettaa minulle tarvittaessa porttikielto, jos niitä rikotaan.

 • Mikäli treenaat klo 22:00-08:00 välisenä aikana, huomioithan erityisesti kiinteistössä mahdollisesti asuvat henkilöt ja muut treenaajat kuntokeskuksessa sekä sen läheisyydessä. Käytä ’’normaalia’’ keskusteluääntä, älä pudota painoja tai käytä kuntolaitteita kovaäänisesti vaan vie liikkeet hallitusti loppuun.
 • Annan suostumukseni sormenjälkeni tallentamiseen. Tätä käytetään jäseneksi liittymiseen ja siitä poistumiseen. Olen tietoinen, että minusta otetaan kuva Jäsenyyttä varten. Olen tietoinen siitä, että tiloissa on ympärivuorokautinen kameravalvonta, ja annan täten suostumukseni siihen, että materiaali saatetaan rikosilmoituksen yhteydessä luovuttaa poliisille tai muulle tutkinnasta vastuussa olevalle viranomaiselle.
 • Vartijat suorittavat toisinaan jäsentarkastuksia, joten on tärkeää, että minulla on Jäsenenä aina mukanani jäsenkorttini (jäsenhenkilötodistus) tiloissa.
 • En harjoita kilpailevaa tai omaa liiketoimintaa F24S:n tiloissa tai niiden yhteydessä (esim. tarjoamalla palveluja henkilökohtaisena valmentajana, ryhmäliikunnan ohjaajana tai myymällä liikuntaan liittyviä laitteita).
 • En koskaan päästä ketään muuta sisään tai ulos kuin itseni. Rikkominen johtaa välittömään pääsyoikeuteni poistamiseen. Ongelmien tai hätätilanteiden sattuessa soitan välittömästi päivystyspuhelimeen.
 • Kiellettyjen aineiden, kuten anabolisten steroidien, käyttö on ehdottomasti kielletty kaikissa F24S:n tiloissa ja se johtaa välittömästi pääsyoikeuteni poistamiseen. 
 • Olen tietoinen siitä, että F24S:llä on kahden (2) kuukauden irtisanomisaika toistaiseksi voimassa oleville jäsenyyksille. F24S suosittelee, että sinä Jäsenenä esität tarvittaessa todisteen peruutuksesta.
 • Olen lukenut ja ymmärtänyt e-lasku- ja maksuehdot. Ymmärrän myös, että jos tililläni tai pankkikortillani ei ole varoja eräpäivään mennessä tai jos en ole antanut e-laskutuslupaa verkkopankkini kautta, minulle lähetetään muistutuskirje, josta peritään muistutusmaksu ja lakisääteinen viivästyskorko. Jos maksua ei suoriteta annetussa määräajassa, jäsenkorttini jäädytetään, kunnes maksu on suoritettu, ja velka siirretään perintään.

 

Vanhat sopimusehdot on luettavissa täältä.